banner

Reis Iran, lezingen c.q. verhandelingen tijdens de reis

Hieronder een selectie uit de lezingen c.q. verhandelingen die zullen worden gehouden tijdens de cultuur historische reis naar Iran.
 

Het rijk van de poŽzie

De Iraanse cultuur is onlosmakelijk verbonden met de dichtkunst.
In Iran is het dichten bij uitstek een expressiemiddel geweest van de denker, de filosoof en de mysticus. Dichtbundels van Hafez, Sa’di en Ferdosi versieren de boekenkast in elk Iraans huis.
Het waren deze geleerden die de fundamenten legden voor de Iraanse taal, cultuur en bovenal de vorming van de nationale identiteit.

Hun werken overleefden de tand des tijds en overstijgen de etnische, religieuze en sociale grenzen.

Tijdens de langere reisdagen wordt u getrakteerd op voordrachten uit de dichtbundels van deze geestelijke vaders van de Iraanse cultuur.

U wordt meegevoerd in de mythologische wereld van Ferdosi en de wereld van filosofen en mystici zoals Hafez en Sa’di.


Kalligrafie en Arabesk, “de dansende letters en lijnen”

De Islamitische restricties ten aanzien van de figuratieve kunst, dwong de kunstenaar tot een zoektocht naar andere artistieke vormen.

Deze restricties leidden tot ontwikkeling van de kalligrafische en geometrische motieven die als ornamentale versieringen aan de wanden en voorgevels van onder meer de gebedshuizen werden aangebracht.

Tijdens onze excursies nemen we u mee in een verkennende tocht naar de betekenis van deze wirwar van lijnen en letters.

U zult de taal van de kunstenaar beter begrijpen en stijlen leren onderscheiden.


Van “heidense” naar Islamitische architectuur

Bij Islamitische architectuur denkt men aan de bouwkenmerken van een hedendaagse moskee, zoals de minaretten, de koepel en de booggewelven. Maar deze architectuurkenmerken zijn beslist geen islamitische uitvindingen. De eerste moslims zouden in een hedendaagse moskee niet veel herkennen.

Welke volkeren stonden wel aan de wieg van deze karakteristieke bouwstijlen?


Cyrus II de Grote

Op een dag zag Astyages, de koning van de Meden, in een droom dat een boom met talloze takken zijn rijk en de hele wereld overwoekerde.
Aldus geschiedde: Cyrus de Grote veroverde gedurende zijn heerschappij (559v.c. 529v.c.) opeenvolgend het Medische rijk, het Lydische rijk (huidige klein AziŽ) en het Babylonische rijk.Welke volken bewoonden indertijd deze streken, wat waren hun talen, goden en gebruiken?
Cyrus, bekend om zijn godsdiensttolerantie en afwijzing van slavernij, is van grote invloed geweest op de wereldgeschiedenis.
Wat waren zijn beweegredenen voor zijn veroveringstochten en waarop baseerde hij zijn legitimiteit?
Wat zeggen de Islamitische en joodse bronnen over hem?

Het Perzische Imperialisme werd door de volgelingen van Cyrus voortgezet.
Het hele gebied langs de vruchtbare halve maan, Egypte, delen van Centraal AziŽ en huidige Afghanistan en Pakistan werden bij Iran ingelijfd.


Darius de Grote, de wereldhervormer en zijn heilige oorlog!

Na de dood van Cambyses II besteeg Darius de troon.
Darius, een van de meest prominente leden van de Achaemenidische dynastie, was de architect van het huidige Persepolis.
Aan de hand van duizenden kleitabletten die recentelijk in Persepolis gevonden zijn, krijgt men een duidelijker beeld van het rijk van de Achaemeniden.
Zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof, ziektegeld, onregelmatigheidstoeslag, allen moderne termen van onze verzorgingsstaat, zijn uitvindingen van Darius en het resultaat van zijn hervormingsgezinde politiek.

De Perzen waren polytheÔsten met een overbevolkt pantheon, maar er was maar ťťn oppergod die dikwijls op de vaandels van de Achaemeniden prijkte.
Dat was Ahura Mazda, een God voor allen en allen voor ťťn.
Alle strijden en veldslagen werden in zijn naam gevoerd.
Vormde Ahura Mazda de rechtvaardiging voor het Perzische Imperialisme?


Perzen en de Grieken, Oost en West

Zowel Darius als zijn zoon Xerxes (519 v.c. 465v.c.) trachtte de eigengereide Grieken te onderwerpen. De Griekse stadstaten met Athene en Sparta voorop, verzetten zich ertegen.
De Perzen werden in Marathon, Salamis en later in Plataeae en Mycale verslagen, wat tegelijk de teloorgang van het Perzische rijk inluidde.

Hoe kon het veel grotere leger van de Achaemeniden worden verslagen door de Grieken, wat zeggen Herodotos en andere historici uit de oudheid hierover?

Wat is de invloed van deze vijandigheden van 2500 jaar geleden op de huidige Iraanse samenleving en politiek?

Is het oosten en westen hierdoor verder uit elkaar gedreven of juist dichter bij elkaar gekomen?

item2

Alexander de Grote en Interculturele Communicatie!

Xerxes voerde in het jaar 480 v.c. een strafexpeditie naar Athene en legde de stad in de as, wat door de Grieken moest worden gewroken. Althans dit was de rechtvaardiging die Alexander gaf voor zijn oorlog tegen de Perzen.

In drie cruciale veldslagen in Granicus, Issus en Gaugamela versloeg Alexander het leger van Darius de Derde. Alexander de Grote veroverde Perzie, Egypte, de hele vruchtbare halve maan en trok met zijn leger door tot aan de Indus.

Tot kort geleden werden slechts de Griekse bronnen geraadpleegd voor de reconstructie van Alexander zijn leven en veroveringen. Steeds meer historici betrekken nu ook Babylonische en Perzische bronnen, hetgeen een nieuw licht werpt op deze historischegebeurtenissen.

Wat zeggen Plutarchos en Arianus erover? Alexander een idealist of een meedogenloos sadist?

Na de verovering van Perzie begonnen Alexanders problemen pas echt. Hij wilde door de Perzen erkend worden als hun nieuwe koning en tegelijk zijn geloofwaardigheid in de ogen van de MacedoniŽrs niet verliezen.

Hij kleedde zich als een Perzische vorst en trachtte zich aan de Perzische hofrituelen te houden.
Het lukte hem uiteindelijk niet om een brug te slaan tussen de twee culturen, wat ging fout?

De hedendaagse Nederlandse deskundigen op het gebied van interculturele communicatie, zoals professor Shadid en David Pinto, hadden Alexander een grote dienst kunnen bewijzen!

Parthen en Julius Caesar

Een nieuwe Iraanse dynastie, de Parthen, maakte een einde aan de heerschappij van de opvolgers van Alexander de Grote, de seleuciden.
De Parthen slaagden erin een machtig koningrijk aan de oostkant van de Eufrat te vestigen.Vanaf het begin bleken de Parthen geduchte tegenstander van het Romeinse rijk en bestreden zij de Romeinen om de handelsroutes door het Arabische schiereiland naar de Indische oceaan.

De onoverwinnelijke Romeinen die met gemak GalliŽ, Griekenland, MacedoniŽ, klein AziŽ en het gebied rond het Middellandse zee onderwierpen, stuitten plotseling op een onbekende vijand,de gepantserde Parthische ruiters en hun volmaakte organisatiegraad.

Tijden de Slag van Carrhae leden de Romeinen een van de meest vernederende nederlagen in hun geschiedenis. De grote Romeinse magistraat Crasus werd tijdens deze slag door de Parthen om het leven gebracht. Marcus Antonius werd vlakbij het huidige Orumia Meer in Iran op de vlucht gejaagd.

Wat was de invloed van de Parthen op de Romeinse burgeroorlog en het einde van de Romeinse republiek? In hoeverre had Gaius Julius Caesar zijn dictatorschap aan de Parthen te danken? Waarom vochten de Parthische ruiters in het leger van Pompeius de Grote tegen Ceasar in Pharsalus?

De spanning tussen de twee wereldrijken Iran en Rome duurde voort onder de eerste Romeinse keizer Augustus. Er waren ook periodes van ogenschijnlijke hartelijkheid, zodat vele Iraanse prinsen een opvoeding kregen in Rome en kennis maakten met de Romeinse beschaving.

Ahura Mazda en Islam

De Sasaniden beheersten de laatste Perzische dynastie voor de komst van de Islam. Het was onder de Sasaniden dat er formeel een einde werd gemaakt aan het polytheÔsme en het Zoroastrisme tot de enige officiŽle godsdienst werd verklaard.
Scheiding tussen godsdienst en staat was al onder de sasaniden uit den boze, dus al lang voor de komst van de Islam!

Het was onder de sasaniden dat er een machtige religieuze klasse ontstond die zich met de staatszaken bemoeide.

In de eerste helft van de zevende eeuw werd het Perzische rijk onder de voet gelopen door de Arabieren.

Hoe vredelievend was het zoroastrisme van de Sasaniden?
Hoe kon het ooit zo machtige Perzische rijk door een groep Arabische stammen worden vernietigd?

En waarom stonden vele Perzen te juichen toen Arabische moslims hun steden binnentrokken?

Schisma

De veroveringstochten van de Arabische moslims brachten grote volkeren, zoals de Perzen, bij het Moslim rijk. Deze nieuwe moslims en de Arabische moslims botsten echter op veel fronten met elkaar.

Veel nieuwe bekeerlingen voelden zich gediscrimineerd en behandeld als tweede rangs moslims. Daarnaast waren er veel moslims die vonden dat hun leiders de basisprincipes van de Islam niet trouw waren en slechts uit waren op persoonlijk gewin. Zij wilden terug naar de tijd van Mohammed, naar “de zuivere Islam”.

Een schisma was onherroepelijk. Er ontstonden barsten in de gelederen van de moslims en het leidde uiteindelijk tot splitsingen, waarvan Shi’a en Sunni maar twee voorbeelden zijn.Wat was de oorsprong van het ontstaan van de Shi’itische Islam?

Waarom vond de shi’Ūtische stroming van de Islam gretig aftrek onder de Perzen?

Wat zijn de overeenkomsten tussen de Shi’itische Islam en de Iraanse pre-islamitische godsdiensten?

Wie zijn de Wahabiten, Salafiden, Isma’ailiten, Druzen, Hezbollah en Alawieten die vandaag de dag een rol in het Midden Oosten spelen?

PB030355
 

 

 

 

© PARSABAN, 2008-2019